Allmänna villkor abonnemang

Nya allmänna villkor gällande från 2014-03-01
Senast uppdaterad 2013-12-03

1. BAKGRUND
1.1. Transit Bredband AB, organisationsnummer 556333-0934 (nedan kallat ”Transit”), äger och förvaltar kabelnätet för distribution av programsignaler till enskilda (nedan kallat ”Kabelnätet”).
 
1.2 Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för det abonnemangsavtal som Transit ingått med abonnent (nedan kallad ”Abonnenten”) i vilket Transit via sitt Kabelnät skall åtaga sig att distribuera ett programutbud till Abonnenten innehållande programsignaler för mottagande av kabel-TV, internettjänst och i förekommande fall telefonitjänsten Transit telefoni (nedan, gemensamt och var för sig, kallat ”Programutbudet”). 
 
2. ABONNEMANG KABEL-TV 

Programutbud

2.1 Transit skall till Abonnentens fastighet leverera det Programutbud  som särskilt överenskommits mellan Transit och Abonnenten.

Ändring av Programutbudet

2.2 Transit äger rätt att från tid till annan vidtaga ändring i Programutbudet förutsatt att sådan ändring meddelas skriftligen till Abonnenten med minst fyrtiofem (45) dagars varsel. Transit skall därvid i direkt samband med detta meddelande ange de nya abonnemangsavgifter som då kan komma att gälla. Ändring av Programutbudet får dock ske med kortare varsel om ändringen föranleds av omständighet som inträffar utanför Transits kontroll. 
 
2.3 Vid ändring av Programutbudet kan ny abonnemangsavgift komma att gälla fr o m det kalendermånadsskifte som infaller närmast efter utgången av den fyrtiofem (45) dagarsperiod som anges i klausul 2.2 ovan.
 
2.4 Vid val av Miniutbud debiteras Abonnenten en årlig serviceavgift enligt Transits vid var tid gällande prislista. 
 
3. ABONNEMANG INTERNET-TJÄNSTER 
(Nedan nämnt som Internet)

Allmänt

3.1 Som förutsättning för att Abonnenten skall kunna utnyttja Internet och Programutbud gäller att Abonnenten innehar nödvändig, godkänd utrustning vid anslutning via Koaxialkabel (se produktbeskrivning för Kabel-TV modem), vid anslutning via fiber (se produktbeskrivning för fiberanslutning), vid anslutning via nätverk (se produktbeskrivning för nätverk) och att den fastighet där abonnemanget brukas är mottagare av en programsignal från Transit samt att samtliga tjänster som erbjuds från Transit, inklusive Internet, kan distribueras till fastigheten.

Anslutning till Internet

3.2 Anslutning till Internet kan ske från valfritt förstauttag (multimedianpassat) i abonnentens lokala koaxialnät. Direkt till ONT i Fibernätet eller via installerat nätverksuttag.
3.3 I Programutbudet ingår anslutning till Internet, möjlighet att använda elektronisk postadress samt tillgång till personligt hemsidesutrymme eller annat utbud i den omfattning som särskilt överenskommits mellan Transit och Abonnenten.

Disponibelt utrymme

3.4 Abonnenten disponerar ett avgränsat utrymme på Transits server för personlig hemsida. Transit har dock rätt att av tekniska eller andra skäl begränsa Abonnentens tekniska utrymme för lagring av elektroniskt material.

Ändring av Programutbudet

3.5 Transit äger rätt att från tid till annan vidtaga ändring i Programutbudet förutsatt att sådan ändring meddelas skriftligen till Abonnenten med minst fyrtiofem (45) dagars varsel. Transit skall där vid i direkt samband med detta meddelande ange de nya abonnemangsavgifter som då kan komma att gälla. Ändring av Programutbudet får dock ske med kortare varsel om ändringen föranleds av omständighet som inträffar utanför Transits kontroll. 
 
3.6 Vid ändring av Programutbudet kan ny abonnemangsavgift komma att gälla fr.o.m. det kalendermånadsskifte som infaller närmast efter utgången av den fyrtiofem (45) dagarsperiod som anges i klausul 3.5 ovan.

Missbruk av Internet

3.7 Abonnenten ansvarar för allt material som Abonnenten tillhandahåller genom Internet. Abonnentens ansvar omfattar även inhämtande av eventuellt nödvändiga tillstånd för att ta emot, lagra eller sprida detta material.
 
3.8 Om Abonnenten kan anses bryta mot gällande lagstiftning har Transit rätt att med omedelbar verkan stänga av Internet och skriftligen säga upp detta avtal.

Information

3.9 Abonnenten samtycker till att Transit använder uppgifter om Abonnenten för informations- och reklamändamål. Abonnenten har dock rätt att när som helst begränsa eller återkalla detta samtycke i sin helhet genom att skriftligen underrätta Transit.
 
4. ABONNEMANG IP-TELEFONI 
(Nedan nämnt som Transit Telefoni)

Allmänt

4.1 Som förutsättning för att Abonnenten skall kunna nyttja Transit Telefoni (se produktbeskrivning Transit Telefoni) krävs ett abonnemang på Transits IT tjänst, Trans IT samt att den fastighet där abonnemanget brukas är mottagare av en programsignal från Transit och att samtliga tjänster som erbjuds från Transit, inklusive Internet & Transit Telefoni, kan distribueras till fastigheten. 
 
Abonnentens ansvar
4.2  Abonnenten ansvarar för all för denna tjänst nödvändig teknisk utrustning och att den ansluts enligt anvisning.
 4.3  Abonnenten ansvarar för att vid användande av tjänsten följa rådande svensk lagstiftning och inte bruka tjänsten på ett otillbörligt sätt.
 4.4 Abonnenten ansvarar för att person och adressuppgifter är korrekta och för innehållet abonnenten skapar i meddelanden och på hemsidor. Abonnenten ansvarar för att användar –ID och lösenord förvaras på ett säkert sätt så att inte obehöriga kan ta del av dessa och därigenom nyttja tjänsten.
 4.5 Abonnenten ansvarar för att ha fungerande teknisk utrustning samt tillse att kunds sida av uppkopplingen fungerar.

Avstängning av Abonnemang

4.6 Transit äger rätt att stänga av tjänsten och slutfakturera abonnenten för tid fram till hela avtalsperiodens slut, i det fall abonnenten utnyttjat tjänsten på ett otillbörligt sätt- eller i övrigt väsentligt brutit mot avtalet.
Tjänsten är avsedd för normal användning av privatperson. Utnyttjande över detta är otillbörlig användning.
Tjänsten är avsedd för en abonnent (hushåll) och får inte användas av annan. Endast en (1) inloggning får ske samtidigt med samma abonnemang.

Avtalsperiod Transit Telefoni

 4.7 Abonnemang på tjänsten Transit Telefoni löper alltid kvartalsvis såvida inte annat överenskommits skriftligen. I det fall abonnenten inte säger upp avtalet senast en (1) hel kalendermånad innan avtalsperiodens slut förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare ett kvartal. Uppsägning skall ske skriftligen till Transit via brev eller e-post.
4.8 Den fasta avgiften (se produktbeskrivning Transit Telefoni) avseende tjänsten faktureras kvartalsvis i förskott, normalt tillsammans med abonnentens övriga tjänster emedan den rörliga avgiften så som uppkopplingsavgifter, mobil-, utlands- samtal och övriga av abonnenten beställda tjänster faktureras i efterskott på en separat samtalsfaktura.

5. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER


Avgifter och betalning

5.1 Abonnemangsavgift skall mot erhållande av faktura erläggas kvartalsvis i förskott (tjugo ((20)) dagar netto). 
 
5.2 Transit har rätt att från tid till annan vidtaga ändring av abonnemangsavgift förutsatt att sådan ändring meddelas skriftligen till Abonnenten med minst trettio (30) dagars varsel. Ändring av abonnemangsavgift får dock ske med kortare varsel om ändringen föranleds av omständighet som inträffar utanför Transits kontroll. 
 
5.3 Utöver den abonnemangsavgift som abonnenten är skyldig att betala enligt punkt 5.1 har Transit rätt att debitera abonnenten en vid varje tidpunkt gällande faktureringsavgift.
 
5.4 Transit har rätt att debitera abonnenten en påkopplingsavgift om programutbudet, efter att ha varit avstängt, återinkopplas eller om Programutbudets innehåll utökas.
 
5.5 Vid försenad betalning av förfallen avgift har Transit rätt att debitera dröjsmålsränta med två (2) % per månad samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader med mera. Om Transits faktura fortfarande är obetald efter en betalningspåminnelse överlämnar Transit ärendet till inkasso. 
 
5.6 Abonnenten skall inom skälig tid från mottagen faktura underrätta Transit om Abonnenten anser att fakturan är felaktig. Sker detta inte inom skälig tid förlorar Abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Med skälig tid anses senast trettio (30) dagar efter förfallodagen.
 
Driftsavbrott
5.7 Avbryts hela eller delar av Programutbudet under minst fyrtioåtta (48) efter varandra följande timmar har Abonnenten rätt till skäligt avdrag på abonnemangsavgiften.
Reducerad abonnemangsavgift skall därvid beräknas fr.o.m. den tidpunkt Abonnenten gjort en felanmälan till Transit t.o.m. den tidpunkt Programutbudet åter är tillgängligt för Abonnenten. Härutöver utgår ingen ytterligare ersättning för avbrott.
Avdrag medges dock endast för driftsavbrott i Kabelnätet som inte kan hänföras till TV-mottagare eller annan utrustning tillhörande Abonnenten eller som inte orsakats genom Abonnentens åverkan eller fel i handhavandet av Kabelnätet eller som inte uppstått av en händelse som inträffat utanför Transits kontroll.
5.8 Ersättning för driftsavbrott under viss betalningsperiod utgår på så sätt att prisavdrag sker på närmast kommande faktura för nästa gällande betalningsperiod. Abonnenten har dock inte rätt till ersättning enligt punkt 5.5 ovan i den mån Abonnenten erhållit ersättning genom skadestånd.
 
5.9  Transit har rätt att tillfälligt begränsa eller stänga av abonnemanget på grund av omständighet som inträffar utanför Transits kontroll.

Service och underhåll

5.10  Transit mottar felanmälan årets alla dagar. Felsökning och avhjälpande av fel som kan hänföras till Transits egendom skall ske inom skälig tid. Normalt påbörjas felsökning och åtgärd inom (24) timmar från mottagandet av anmälan. Felsökning och avhjälpande som rimligen kan antas hänföras till Abonnentens utrustning sker efter särskild överenskommelse parterna emellan.
5.11 Har Abonnenten anmält ett fel som kan hänföras till Abonnentens TV-mottagare eller annan utrustning tillhörande Abonnenten eller till Abonnentens åverkan eller handhavande avseende den del av Kabelnätet som finns på Abonnentens fastighet, äger Transit rätt att debitera Abonnenten Transits skäliga kostnader för utryckning, felsökning och avhjälpande enligt vid var tid gällande prislista.
 
5.12  Abonnenten äger inte rätt att utföra någon service eller underhåll på egendom som tillhör Transit. Det är endast Transit som äger utföra service och underhåll på egendom som tillhör Transit.

Tillträde till Abonnentens fastighet

5.13 Transit äger rätt att på begäran till Abonnenten beredas tillträde till Abonnentens fastighet. Tidpunkt för detta tillträde skall där vid ske enligt överenskommelse mellan Transit och Abonnenten. Abonnenten äger inte rätt att inte utan skälig anledning bereda Transit tillträde. Transit äger dock rätt att tillträda Abonnentens fastighet utan Abonnentens samtycke vid skada på Kabelnätet som direkt eller indirekt behöver åtgärdas på Abonnentens fastighet eller vid Abonnentens kontraktsbrott enligt dessa allmänna villkor.

Avtalsperiod

5.14 Om inte annat överenskommits mellan Transit och Abonnenten löper abonnemangsavtalet kvartalsvis. I det fall abonnenten inte säger upp avtalet senast en (1) hel kalendermånad innan avtalsperiodens slut förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare ett helt kvartal. Uppsägning skall ske skriftligen till Transit via brev eller e-post. Avräkning och eventuell återbetalning av abonnenten inbetalad abonnemangsavgift skall där vid ske inom skälig tid förutsatt att avtalet inte sagts upp från Transits sida enligt klausul 5.15 nedan.

Avtalets förtida upphörande

5.15 Transit har rätt att säga upp abonnemangsavtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Abonnenten om denne
a) begår avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom fem (5) dagar från skriftlig anmaning därom;
b) vid upprepade tillfällen är i dröjsmål med betalning av förfallen abonnemangsavgift eller annan avgift som förfallit till betalning;
c) använder anslutningen till Kabelnätet i strid med gällande lagstiftning eller i övrigt god sed på marknaden;
d) blir insolvent, inleder ackordsförhandlingar eller försätts i konkurs; eller
e) på annat sätt begår ett väsentligt avtalsbrott. 

Skadestånd

5.16 Abonnenten har rätt till ersättning för den skada han tillfogas på grund av fel eller dröjsmål om felet eller dröjsmålet beror på ett hinder inom ramen för Transits kontroll, som Transit skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder Transit skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 
5.17 Abonnenten har rätt till ersättning för den skada han tillfogas i andra fall än som avses i klausul 5.16 om Transit förorsakat skadan genom vårdslöshet.
 
5.18 Framställs inte krav på skadestånd inom skälig tid efter det att Abonnenten upptäckt eller bort upptäcka skadan eller dröjsmålet, förlorar Abonnenten rätten att göra kravet gällande gentemot Transit.

Ansvarsbegränsningar

5.19 Transit är inte skyldighett att utge ersättning för skada som uppkommit genom felaktigt handhavande eller skada som på annat sätt orsakats av Abonnenten.
 
5.20 Transit är inte skyldigt att utge ersättning för förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning eller annan förlust i näringsverksamhet.
 
5.21 Transits ansvar för skada är begränsat till femtusen (5.000) kr om inte skadan drabbat en konsument som använt Kabelnätet för enskilt bruk.

Pristillägg

5.22 Transit har rätt till pristillägg om Transits tjänster har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till Abonnenten och som Transit inte bort förutse när abonnemangsavtalet träffades.
 
Överlåtelse av abonnemangsavtal
5.23 Transit äger rätt att efter underrättelse till Abonnenten överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta abonnemangsavtal till annan utan Abonnentens samtycke.
 
5.24 Abonnenten får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta abonnemangsavtal till annan om Transit medger detta. Överlåtelse och medgivande skall ske skriftligen. 

Ändring av villkor

5.25 Transit har rätt att ändra dessa allmänna villkor. Sådan ändring skall meddelas till Abonnenten senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Dessa allmänna villkor gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter alla andra tidigare gällande allmänna villkor.